Informacje na temat ochrony danych

Szanowni użytkownicy naszego portalu internetowego,
aby czuli się Państwo dobrze odwiedzając nasze strony internetowe, pragniemy poinformować Państwa o sposobie obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi.

Ogólne informacje na temat obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi
Ochrona Państwa prywatności jest dla nas niezwykle ważna. Dlatego zaprojektowaliśmy naszą ofertę internetową w taki sposób, aby anonimowe korzystanie z niej było możliwe. Wykorzystujemy informacje, które otrzymujemy w czasie Państwa wizyt na naszych stronach internetowych i zapisujemy je wyłącznie do celów wewnętrznych oraz ulepszania strony internetowej. Wyjątkiem jest wykorzystanie danych w celu zapobiegania atakom z zewnątrz noszącym znamiona czynu zabronionego lub negatywnie wpływającym na funkcjonowanie naszej strony internetowej. W tym celu rejestrujemy również adres IP Państwa komputera, jest on jednak analizowany anonimowo. Nie zbieramy danych na temat osób lub indywidualnego zachowania.

Odpowiedzialny
Podmiotem odpowiedzialnym za przedstawione dalej zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest jednostka wymieniona w stopce redakcyjnej.

Zapisywanie adresu IP
Zapisujemy przekazany przez Państwa przeglądarkę adres IP na siedem dni i wyłącznie w celu zapobiegania oraz ograniczania i eliminowania ataków na nasze strony internetowe. Po upływie tego czasu adres IP zostaje usunięty lub ulega anonimizacji. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych).

Dane użytkowe
W celu polepszania jakości naszych stron internetowych, zapisujemy w celach statystycznych dane o odwiedzinach na naszych stronach internetowych. Rekord ten składa się z następujących elementów

•       strona, z której rozpoczęto pobieranie pliku,

•       nazwa pliku,

•       data i godzina sprawdzenia,

•       przesłana ilość danych,

•       status dostępu do pliku (plik przesłany, nie znaleziono pliku),

•       opis typu zastosowanej przeglądarki internetowej,

•   adres IP komputera przesyłającego zapytanie skrócony o ostatnie trzy miejsca. 
Dane te są zapisywane wyłącznie w postaci anonimowej. Tym samym wykluczone jest sporządzenie spersonalizowanego profilu użytkownika. 
 

Pliki cookie
Nasza oferta nie jest uzależniona od zapisywania plików cookie. Cookies to małe pliki zapisywane na twardym dysku użytkownika strony. Pozwalają nam one na przechowywanie przez określony czas informacji a tym samym na identyfikację komputera użytkownika. Rezygnujemy z zapisywania tego rodzaju plików cookie.


Dane osobowe
Dane, które nam Państwo przekazują przy nawiązywaniu kontaktu wykorzystujemy wyłącznie do odpowiedzi na Państwa zapytanie w oparciu o art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f DSGVO. Informacje będą przechowywane do momentu obsłużenia prośby o kontakt. Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim.


Google Maps
Strona internetowa korzysta z aplikacji Google Maps w celu pokazywania map oraz sporządzania planów dojazdu. Te usługi Google są administrowane przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W następstwie korzystania z usług Google informacje o ich użytkowaniu mogą być przesyłane do serwera firmy Google Inc. zlokalizowanego w USA (w szczególności adres IP komputera użytkownika) i tam zapisywane. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez Google Inc. Warunki użytkowania usługi Google Maps znajdą Państwo pod adresem: http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. Dokładne informacje na temat polityki ochrony danych osobowych Google Inc. znajdują się pod adresem: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Google Inc., należy dezaktywować funkcję JavaScript w swojej przeglądarce, aby uzyskać ograniczony widok. Podstawa prawna dla opisanego tutaj przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 str.1 lit. f DSGVO [RODO] (wyważenie interesów oparte na naszym interesie ułatwienia Państwu dojazdu).


Prawa użytkownika 
Rozporządzenie DSGVO określa następujące prawa użytkowników stron internetowych, których dane ulegają przetwarzaniu: 


1. Prawo do informacji (art. 15 DSGVO):

Mają Państwo prawo do żądania potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak jest, to mają Państwo prawo do informacji na temat tych danych osobowych oraz informacji wymienionych w art. 15 DSGVO.


2. Prawo do sprostowania i usunięcia (art. 16 i 17 DSGVO): 
Mają Państwo prawo do zażądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Ponadto, mają Państwo prawo zażądać, aby odnoszące się do Państwa dane osobowe zostały natychmiast usunięte, jeżeli zaistniała jedna z przyczyn wymienionych w art. 17 DSGVO, np. jeżeli dane nie są już potrzebne do celów, w jakich były zbierane.


3. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 DSGVO):

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wymienionych w art. 18 DSGVO, np. jeżeli odwołali Państwo zgodę na przetwarzanie danych, na czas trwania odpowiedniej kontroli. 


4. Prawo do przetwarzania danych (art. 20 DSGVO):

W niektórych przypadkach, określonych szczegółowo w art. 20 DSGVO mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych w uporządkowanym, stosowanym powszechnie i możliwym do odczytu maszynowego formacie lub do zażądania przekazania tych danych osobie trzeciej.  


5. Prawo do sprzeciwu (art. 21 DSGVO):

Jeżeli dane są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów). W każdym momencie przetwarzanych danych przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się wynikające z Państwa specjalnej sytuacji. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie danych osobowych, chyba że istnieją konieczne, możliwe do udowodnienia i podlegające ochronie interesy przemawiające za przetwarzaniem danych, które są ważniejsze od praw i wolności danej osoby lub jeżeli przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. 


6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 DSGVO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza postanowienia przepisów o ochronie danych osobowych. Prawa do skargi można dochodzić w szczególności przed organem nadzorczym w państwie członkowskim miejsca Państwa pobytu oraz miejsca domniemanego naruszenia przepisów.


Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
Nasz zakładowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych jest do Państwa dyspozycji, jeżeli potrzebują Państwo informacji lub mają pytania na temat ochrony danych osobowych:
 

dr Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Strona www: www.datenschutz-nord.de
E-mail: office(at)datenschutz-nord.de
Telefon: 0421 69 66 32 0

Zaktualizowano: maj 2018