• [Translate to Polnisch:] Stockschwämmchen (Nameko)